Registerbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Pohjoismaiden Terveyssuihkeet Oy (FI25248133)

2. Person som ansvarar för registerärenden

Minna Bister
info@nordichealthsprays.fi

3. Registrets namn

Nordic Health / Webbutikstjänstens beställarregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i registret används för

 • Upprätthållande av kundrelationer
 • Utförande och utveckling av tjänsten
 • Kund segmentering
 • Försäljning och marknadsföring
 • Övriga motsvarande ändamål

Nordic Health har rätt att använda och överlåta uppgifterna i registret för motiverade användningsändamål enligt personuppgiftslagen.

5. Datainnehållet i registret

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • grunduppgifter om privata användare, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • uppgifter om kundrelationen, såsom uppgifter om fakturering, produkter, beställningar, kundrespons, lotterier och tävlingssvar och annulleringar
 • uppgifter om användningen av tjänster, såsom uppgifter om bläddring och sökningar, samt uppgifter som behövs för kommunikation, så som identifieringsuppgifter
 • uppgifter om tillstånd och förbud, såsom tillstånd för och förbud mot direktmarknadsföring
 • uppgifter för profilering och om intressen som den registrerade eventuellt lämnat
 • uppgifter om händelser och användaranalys
 • eventuella andra uppgifter som samlats in med den registrerades samtycke

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om de registrerade fås i regel av den registrerade själv

 • per telefon, per brev , genom webbplatsen, per e-post eller på något annat motsvarande sätt
 • med hjälp av kakor eller andra motsvarande tekniker ur Pohjoismaiden Terveyssuihkeet Oy:s egna person- och företagsregister
 • ur folkbokföringens befolkningsdatasystem, Postens adressdatasystem, telefonbolagens kontaktuppgiftsregister och övriga motsvarande privata och offentliga register

7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utlämnas i regel inte till tredje part. Den personuppgiftsansvariga har rätt att utlämna personuppgifter bl.a. till myndigheter och till direktmarknadsföringsändamål enligt personuppgiftslagstiftningen.

8. Skydd av registret

Databaserna i anslutning till registren har skyddats med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder mot externa dataintrång. Databaserna och deras säkerhetskopior bevaras i låsta utrymmen. Endast individualiserade anställda hos den personuppgiftsansvariga och företag som handlar på uppdrag av den personuppgiftsansvariga och för dess räkning har åtkomst till uppgifterna i registret genom en personlig användarbehörighet som den personuppgiftsansvarige beviljat.